dnes je 28.11.2021

Input:

Výtahy: Přehled právních předpisů a norem

24.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.4
Výtahy: Přehled právních předpisů a norem

Ing. Bohumil Pivoňka

Základní související legislativa

 • Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru.

 • Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody vtahů a jejich bezpečnostních komponent.

 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a požívání strojů a zařízení.

 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

 • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o zabezpečení bezbariérového užívání staveb.

 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci.

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby.

Základní související normy ČSN

ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a nákladů z května 2015, včetně opravy O1 z února 2018 a opravy O2 z ledna 2020.

Tato norma stanovuje bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž trvale instalovaných nových výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů s trakčním pohonem, s kinematicky vázaným pohonem nebo hydraulickým pohonem, které obsluhují určené stanice a mají klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je zavěšena na lanech nebo řetězech a vedena vodítky, která nejsou odkloněna od svislé roviny o více než 15°.

ČSN EN 81-50 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky bezpečnostních komponent z května 2015, včetně opravy O1 z února 2018.

Tato norma stanovuje konstrukční předpisy, výpočty, přezkoušení a zkoušky komponent výtahů, na které se odvolávají jiné normy pro konstrukci výtahů pro dopravu osob, výtahů pro dopravu osob a nákladů, výtahů pouze pro dopravu nákladů a dalších podobných druhů zdvihacích zařízení.

ČSN EN 81-3 + A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy z ledna 2009 včetně, opravy O1 z října 2009, opravy O2 z října 2011 a opravy O3 z března 2020.

Tato norma stanoví bezpečnostní zásady pro konstrukci a instalaci trvale namontovaných nových elektrických malých nákladních výtahů s třecím kotoučem nebo s kinematicky vázaným pohonem nebo hydraulických malých nákladních výtahů, obsluhujících stanovené stanice a majících klec, jejíž vnitřek je považován za nepřístupný osobám vzhledem k jejím rozměrům a její konstrukci, která je zavěšena na lanech nebo řetězech nebo upevněna na hydraulickém válci a vedena vodítky, která nejsou odkloněna od svislé roviny o více než 15° a poháněna elektricky nebo hydraulicky. Tato norma platí pro malé nákladní výtahy s maximální nosností 300 kg a s vyloučením dopravy osob v kleci. 1.2 Kromě požadavků této normy je nutno ve zvláštních případech vzít v úvahu další požadavky (výbušné prostředí, extrémní klimatické podmínky, nebezpečí zemětřesení, dopravu nebezpečných nákladů atd.). 1.3 Tato norma neplatí pro: a) malé nákladní výtahy s jiným pohonem, než které jsou uvedeny v 1.1; b) podstatné změny malého nákladního výtahu (viz příloha E), který byl namontován před počátkem účinnosti této normy; c) zdvihací zařízení jako jsou oběžné výtahy, dopravní zařízení v dolech, jevištní výtahy, zařízení se samočinným nakládáním, skipové výtahy, stavební výtahy, lodní výtahy, vrtací plošiny na moři, stavební a údržbová zařízení; d) výtahy, u nichž odklon vodítek od svislé roviny přesahuje 15°; e) zajištění bezpečnosti při dopravě, montáži, opravě a demontáži malých nákladních výtahů. f) použití skla na stěny šachty, klec a šachetní dveře včetně průhledových okének. V těchto případech se může účelně z této normy vycházet.

ČSN EN 81-21 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách z listopadu 2018.

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní předpisy pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů trvale instalované v existujících budovách, kde za určitých okolností nemohou být splněny, vlivem různých omezení budovy, některé požadavky EN 81 20:2014. Tato evropská norma je určena pro řadu těchto omezení a uvádí požadavky pro alternativní řešení. Toto je třeba chápat a uplatnit ve spojení s evropskou normou EN 81 20:2014. Tato evropská norma platí: - buď pro konstrukci a montáž jednoho nebo více nových výtahů, včetně nové šachty a prostorů pro strojní zařízení, v existujících budovách, nebo - pro náhradu jednoho nebo více existujících výtahů novými výtahy v existujících šachtách nebo prostorech pro strojní zařízení. Tato evropská norma neplatí: - pro výměnu nebo úpravu některých částí již namontovaných výtahů; - pro další aplikace neuvedené v předmětu normy EN 81 20:2014.

ČSN EN 81-31 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu z října 2010, včetně opravy O1 z října 2011.

Tato česká technická norma stanovuje požadavky na nové elektrické a hydraulické výtahy určené pouze pro dopravu nákladů s možností vstupu osob do klece, které obsluhují určené pevné a trvalé stanice, pohybují se po pevné dráze (např. nůžkové výtahy, výtahy s pevnými vodítky), která není odkloněna od svislé roviny o více než 15° se jmenovitou rychlostí maximálně 1 m/s a s nosností převyšující 300 kg. Tyto výtahy nejsou určeny pro dopravu osob. Tato norma pojednává o všech závažných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech týkajících se těchto výtahů, pokud se používají zamýšleným způsobem a za podmínek předpokládaných výrobcem.

ČSN EN 81-73 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru z prosince 2016.

Tato evropská norma stanoví zvláštní opatření a bezpečnostní pravidla popisující funkci výtahů při požáru v budově na základě ovládacího signálu/signálů pro řídicí systém výtahu/výtahů. Tato norma platí pro všechny nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů se všemi druhy pohonů. Tato norma se však může použít jako podklad pro zvýšení bezpečnosti existujících výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů. Tato norma neplatí pro: - výtahy, které zůstávají v používání při požáru, např. požární výtahy, jak jsou uvedeny v EN 81-72; - výtahy používané pro evakuaci budovy.

ČSN EN 81-72 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů Část 72: Požární výtahy z ledna 2016.

Tato norma stanoví další nebo odchylné požadavky od EN 81-20 pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů, které se mohou použít pro hašení požáru a evakuaci řízené hasiči. Za normálních okolností by se měly požární výtahy přednostně používat jako běžné výtahy. Tato norma je použitelná, když jsou naplněny tyto podmínky:

 • - výtahová šachta a prostředí výtahu je navrženo tak, aby bylo zamezeno vniknutí ohně, horka a kouře do výtahové šachty, prostorů pro strojní zařízení a do bezpečnostních prostor;
 • - provedení budovy omezuje přítok vody do výtahové šachty;
 • - požární výtah není součástí únikové cesty, jako jsou schodiště;
 • - výtahová šachta a okolí výtahu je chráněno proti ohni nejméně stejně jako konstrukce budovy; - přívod energie je bezpečný a spolehlivý;
 • - kabel/kabely pro přívod energie k výtahu jsou chráněny proti ohni a mají stejnou úroveň požární ochrany jako konstrukce výtahové šachty;
 • - je zaveden vhodný plán údržby a ověřování.

Tato evropská norma se nezabývá:

 • - používáním výtahů s částečně ohrazenou šachtou jako požárních výtahů;
 • - výtahy namontovanými v nových nebo existujících budovách, které nejsou umístěny v požárně odolné konstrukci budovy;
 • - podstatnými změnami existujících výtahů.

Tato norma neurčuje:

 • - počet požárních výtahů a podlaží, které mají být obsluhovány při hašení;
 • - velikost bezpečnostního prostoru/prostorů;
 • - použití jiné než nejvyšší plošiny výtahů s více plošinami pro hašení.

Tato norma se zabývá závažnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s požárními výtahy (jak jsou uvedeny v kapitole 4), pokud se výtahy používají předpokládaným způsobem a za podmínek stanovených dodavatelem. Tato norma nepojednává o následujících závažných nebezpečích a předpokládá, že se jimi zabývá projektant budovy. Jsou to:

 • - nedostatek požárních výtahů pro dopravu hasičů po budově nebo jsou výtahy nesprávně umístěny;
 • - požár v šachtě požárních výtahů, v bezpečnostním prostoru, v prostoru pro strojní zařízení nebo v kleci výtahu;
 • - chybějící označení podlaží v budově;
 • - nesprávný provoz vodního hospodářství.

ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů Evakuační výtahy z února 2007, včetně opravy O1 z října 2011 a změny Z1 z ledna 2009.

Nová česká norma se zabývá technickým provedením výtahů sloužících pro evakuaci osob. Popisuje požadavky na prostředí a stavbu, stanovuje základní požadavky na evakuační výtahy, zabývá se požadavky na provedení šachetních dveří, pohonů a řídících systémů výtahů. V přílohách jsou uvedeny požadavky na umístění evakuačních výtahů, napájení evakuačních výtahů a jejich označování. Norma obsahuje studii pro použití výtahů pro evakuaci osob v případě nebezpečí, sloužící projektantům a majitelům budov k rozhodnutí a přijetí odpovídajících opatření.

ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů z října 2018.

Tato norma byla vypracována pro udržování úrovně bezpečného provozu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, po celou dobu jejich technického života. Pokud se týká servisu výtahů prováděného servisní firmou, lze z pohledu odpovědnosti servisní firmy garantovat pouze zajištění provozuschopnosti výtahů. K tomu, aby výtahy byly udržovány v úrovni bezpečného provozu je nutná aktivní spolupráce vlastníka/provozovatele výtahu zejména v oblasti odstraňování zjištěných provozních rizik výtahů. Použité postupy, odborná způsobilost servisních firem a jejich zaměstnanců mají zásadní vliv na úroveň poskytovaného servisu.

ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu z ledna 2014, včetně změny Z1 z června 2018.

Tato norma stanovuje základní požadavky na zkoušky po podstatných změnách a opravách a na odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu (dále jen výtahů). Tato norma se vztahuje na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, pokud právní předpisy pro ně nestanoví odlišné požadavky ). KLÍČOVÁ SLOVA Výtah, odborná zkouška výtahu, inspekční prohlídka výtahu, provozní riziko, inspekční orgán, protokol z inspekční prohlídky, úroveň bezpečného výtahu.

ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Největší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů z července 2004.

Tato norma byla vypracována pro usnadnění činnosti projektantů staveb, stanovuje nejvyšší povolené hodnoty emise hluku dodávaných výtahů a jejich částí a uvádí stavební řešení zaměřená proti šíření emise hluku výtahů instalovaných v nových stavbách pro bydlení, občanského vybavení a administrativních budovách nebo nově budovaných šachtách výtahů v existujících budovách, jejichž správná aplikace má zajistit dodržení stanovených hodnot hluku v akusticky chráněných místnostech. V části A. 2 je zapracován požadavek na zatížení klece výtahu při měření podle připravované prEN ISO 16032.

ČSN EN 81-80 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

Tato evropská norma uvádí pravidla pro zvýšení bezpečnosti existujících výtahů s cílem dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti, jaká je u nově instalovaných výtahů, s využitím současného stavu bezpečnostní techniky. Podle situace, např. podle provedení budovy atp., se nemusí ve všech případech podařit dosáhnout současný stav bezpečnostní techniky. Tato norma platí pro trvale namontované elektrické výtahy trakční nebo výtahy s kinematicky vázaným pohonem a hydraulické výtahy, obsluhující stanovené úrovně stanic, mající klec konstruovanou k dopravě osob nebo osob a nákladů a pohybující se mezi vodítky, které nejsou odkloněny o více než 15° od svislice.

Mezi hlavní změny revidované ČSN EN 81-80 ed. 2 patří:

 • bylo doplněno jedenáct nových nebezpečí, která jsou nyní pokryta v EN 81-20 nebo která byla stanovena při vyhodnocení rizika;

 • kvůli těmto novým nebezpečím bylo změněno číslování, aby se dodržel logický sled nebezpečí sledující pořadí v EN 81-20, ale pro účely sledování číslování nebezpečí v EN 81-80:2003, bylo číslování uvedeno v samostatném sloupci;

 • metoda stanovení nebezpečí, vyhodnocení nebezpečných situací a úrovně rizika, stejně jako klasifikace úrovně priorit, včetně filtrovacího postupu, byla přesunuta do kapitoly 5;

 • všechny technické požadavky byly zahrnuty do kontrolního seznamu v normativní příloze A, která nyní kombinuje předchozí kapitolu 5 a předchozí kontrolní seznam v příloze A, tato kombinace umožňuje zjednodušení jejího používání;

 • tento kontrolní seznam také obsahuje sloupec, ve kterém jsou uvedeny úrovně rizik a další úrovně priorit pro záležitosti ve shodě s EN 81-1:1998 a EN 81-2:1998 nebo záležitosti upravené podle EN 81-80:2003 uvedené ve vztahu k současnému stavu techniky podle EN 81-20.

ČSN EN 13015 + A1 Údržba výtahů a pohyblivých schodů Pravidla pro návody pro údržbu z ledna 2009.

Tato norma stanovuje prvky nezbytné pro vypracování návodů pro činnosti údržby podle 3.1, které jsou dodávány s nově namontovanými osobními výtahy, výtahy pro dopravu osob a nákladů, výtahy pouze pro dopravu nákladů s možností vstupu osob, malými nákladními výtahy a pohyblivými schody a pohyblivými chodníky. Tato norma se nevztahuje na: a) návody pro montáž a demontáž; b) úřední přezkoušení a zkoušky podle národních předpisů. Tato norma se nevztahuje na již existující zařízení, ale může se z ní vycházet.

ČSN EN 81-28+AC Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů

Nahrávám...
Nahrávám...