dnes je 28.11.2021

Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. července 2021 do 31. září 2021 (částka 109/2021 a částky 111/2021 až 157/2021)

13.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. července 2021 do 31. září 2021 (částka 109/2021 a částky 111/2021 až 157/2021)

JUDr. Anna Janáková

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech. Zákon upravuje práva, povinnosti a působnost na úseku občanských průkazů a navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu. Zákon má 74 paragrafů, ruší 32 právních předpisů, zejména dosavadní zákon o občanských průkazech – zákon č. 328/1999 Sb. Občanské průkazy vydávané po 31. prosinci 2023 nebudou obsahovat rodné číslo. Občanské průkazy vydané před účinností zákona zůstanou v platnosti po dobu v nich uvedenou; výjimku představují občanské průkazy vydané do 30. června 2000, které pozbudou platnosti dnem 2. srpna 2026. Účinnost: 2. srpen 2021 s čtyřmi výjimkami, kdy je účinnost stanovena odlišně.

Zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech. Zákon mění 18 zákonů. Účinnost: 2. srpen 2021 s pěti výjimkami, kdy je účinnost stanovena odlišně.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška, která byla vydána k provedení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, sestává z 84 paragrafů. Zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie. Upravuje zejména požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz, podrobnosti předávání údajů o odpadech v rámci školního sběru, technické podmínky soustřeďování odpadu, podrobnosti pro využívání odpadů k zasypávání, podmínky, při jejichž splnění může být odpad vznikající při úpravě odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů předáván k energetickému využití a k odstranění, podrobnosti ukládání odpadů na skládky, přepravy odpadů a přeshraniční přepravy odpadů, a řadu dalších aspektů nakládání s odpady. Účinnost: 7. srpen 2021.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 282/2021 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně. MPSV sděluje, že Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2019 - 2024, který byl uzavřen mezi vyššími odborovými orgány - Odborový svaz Stavba České republiky a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů - Svaz podnikatelů ve stavebnictví, je závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětvích označených kódem klasifikace ekonomických činností CZ - NACE 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9, 41, 42 a 43. S obsahem dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách MPSV. Účinnost: 1. srpen 2021.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Zákon má 335 paragrafů a 9 příloh. Ruší 50 právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Nový zákon představuje komplexní rekodifikaci veřejného stavebního práva v České republice jeho cílem podle důvodové z právy k návrhu nového stavebního zákona je dosažení maximální možné integrace, zjednodušení, zrychlení a zefektivnění správních procesů v oblasti územního plánování a povolování staveb a zvýšení právní jistoty vlastníků nemovitostí a dotčených osob. Prioritou je, aby se při tomto rozhodování vedlo co nejméně správních řízení a vznikalo co nejméně

Nahrávám...
Nahrávám...