dnes je 28.11.2021

Input:

Lhůtník technických zařízení: Úvod do problematiky

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1
Lhůtník technických zařízení: Úvod do problematiky

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D.

Technická zařízení jsou v české legislativě zmíněna zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Pod pojmem výrobek zákon v § 2 písm. a) rozumí jakoukoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá. Z těchto výrobků pak § 12 odst. 1 písm. a) definuje skupinu stanovených výrobků, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda. Ta se posuzuje podle požadavků stanovených jednotlivými nařízeními vlády. Ty jsou dnes vydávány na základě zákona č. 90/2016 Sb., který se stává zastřešujícím zákonem pro všechny právní předpisy k posuzování shody. Některé výrobky jsou na základě svých technických charakteristik zahrnuty do skupiny vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ), jako zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, zařazených podle stupně nebezpečnosti do tříd či skupin, popř. jsou zahrnuty do skupiny určených technických zařízení (dále jen UTZ).

Dozor nad VTZ je vymezen v § 3 zákona č. 174/1968 Sb., který uvádí, že působnost organizací státního odborného dozoru, tj. dozor v gesci Státního úřadu inspekce práce (dále jen SÚIP) / Technické inspekce České republiky (dále jen TI ČR), se vztahuje na všechny právnické osoby a na fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost (dále jen provozovatelé), pokud jde o provozování této činnosti – tj. dozor se vztahuje na VTZ po jejich uvedení na trh. Z tohoto dozoru jsou vyloučeny činnosti, pracoviště a technická zařízení v působnosti státní báňské správy, technická zařízení na úseku obrany, dopravy, vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů či Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB). Vedle VTZ v gesci SÚIP / TI ČR, jsou užívány VTZ i v rámci hornické činnosti, která spadá pod působnost Českého báňského úřadu (dále jen ČBÚ), a UTZ, která jsou používána v rámci drážní dopravy a tedy v působnosti Ministerstva dopravy a UTZ používaná s vojenskou výstrojí, výzbrojí a technikou a tudíž v gesci Ministerstva obrany. Z působnosti SÚIP jsou vyčleněny i např. výbušniny (výbušniny pro civilní použití jsou v gesci ČBÚ), zařízení navrhovaná pro

Nahrávám...
Nahrávám...