dnes je 28.1.2020

Nejnovější

Normy ČSN pro požární ochranu 1/2020

21.1.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Nové normy pro požární ochranu a související vydané v lednu 2020. ČSN EN 14972-16 Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 16: Zkušební postup pro průmyslové olejové varny se zařízením s otevřenými hubicemi ČSN EN 15254-4 Rozšířená aplikace ...

Lhůtník technických zařízení: Úvod do problematikyGarance

14.1.2020, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technická zařízení jsou v české legislativě zmíněna zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Pod pojmem výrobek zákon v § 2 písm. a) rozumí jakoukoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího…

Normy ČSN pro TZB 1/2020

14.1.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro TZB 1/2020Nové normy ČSN pro TZB vydané v lednu 2020. ČSN EN 1443 Komíny - Obecné požadavky ČSN EN 13384-2+A1 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny ČSN EN 16475-3+A1 Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, ...

Normy ČSN pro strojní zařízení 1/2020

10.1.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro strojní zařízení 1/2020Nové normy pro strojní zařízení vydané v lednu 2020. ČSN EN ISO 20607 Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh ČSN EN 1709 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, ...

Normy ČSN pro tlaková zařízení 1/2020

7.1.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Nové normy pro tlaková zařízení vydané v lednu 2020. ČSN EN 12807 Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

více článků
Nejčtenější

Výtahy: Prohlídky, kontroly, zkoušky a inspekce provozovaných výtahůGarance

28.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro udržení výtahu v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života musí být splněny následující minimální požadavky na prohlídky, kontroly zkoušky a inspekce. Podstatné pro bezpečný provoz výtahu je také používání výtahu jeho uživatelem podle…

Výtahy: Přehled právních předpisů a noremGarance

4.6.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní související legislativa Zákon č. 90/2016 Sb. , o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky. Zákon č. 174/1968 Sb. , o státním odborném dozoru. ...

Tlaková zařízení: Školení topičů a zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlůGarance

2.7.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat.

Výtahy: Instalace nových výtahů a provoz stávajících výtahůGarance

21.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Instalace nových výtahů. Nový výtah je podle legislativy Evropské unie stanoveným výrobkem. U nových výtahů se postupuje podle předpisů Evropské unie o společném rámci pro uvádění výtahů na trh. Za uvedení výtahu na trh se považuje jeho ...

Tlaková zařízení: Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob k dopravě plynůGarance

3.9.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento předpis platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu kovových tlakových nádob k dopravě plynů s výpočtovým přetlakem větším než 0,07 MPa a pro zařízení související s tímto provozem a pro objekty a prostory, v nichž jsou tato…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Podniková energetika pro pokročilé

12.3.2020, Praha, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Seminář je určen pro podnikové energetiky, pracovníky FM, technicko-výrobním manažerům a provozním technikům, kteří mají řízení spotřeby energií na starosti. Může být užitečný i pro manažery, kteří chtějí implementovat systém energetického managementu ISO 50001 nebo rozhodují o investicích do energeticky náročných technologií (finanční a ekonomické ředitele, ředitele divizí, atp.).

Aktuální legislativa a povinnosti následných uživatelů chemických látek a směsí

31.3.2020, Praha, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Seminář je zaměřen na vysvětlení nebo připomenutí povinností a postupů stanovených nařízením REACH, které musí plnit všichni koncoví uživatelé nebezpečných látek a směsí a uživatelé používající látky k výrobě směsí a předmětů.

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

9.4.2020, Praha, Martin Šturma

Objasníme Vám základní a nezbytné druhy dokumentací tak, abyste mohli nechat své zaměstnance vyrábět bezpečně.

SVHC látky v předmětech

28.4.2020, Praha, Ing. Lenka Lišková, Ing. Oldřich Petira, CSc.

SVHC látkami se obvykle rozumí látky splňující kritéria látek vzbuzujících mimořádné obavy, zapsané do seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV k nařízení REACH (SVHC látky ze seznamu). Program semináře je určen především výrobcům předmětů a jejich dodavatelům, kteří by měli plnit podle nařízení REACH řadu evidenčních a komunikačních povinností vůči agentuře ECHA a vůči podnikajícím odběratelům a nepodnikající veřejnosti.

Inovace v BOZP

13.5.2020, Praha, Ing. Monika Becková, Ing. Petr Kalina, Ph.D., Jan Gřunděl, Radek Beránek, MUDr. Jana Šalandová, Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov, Radim Kantor, Mgr. Jiří Koželuh, Jiří Bažata, Zdeněk Bečka

Záměrem konference je seznámit s nastupujícími trendy při zajišťování BOZP a s podobou oboru v blízké budoucnosti. Na konferenci budou přiblíženy a v některých případech i předvedeny technologie, přístupy a řešení reagující na probíhající digitalizaci a automatizaci většiny výrobních odvětví. Cílem je prezentovat nejen tzv. "state of the art" technologie, ale i řešení, která jsou dostupnější, což ale neznamená, že by byla méně inspirativní. Část dne bude věnována také moderním přístupům k managementu bezpečnosti, které reagují na tyto změny i na další nové poznatky.

eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.9.2017 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Jak používat eLhůtník