dnes je 10.4.2020

Nejnovější

Normy ČSN pro strojní zařízení 4/2020

3.4.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro strojní zařízení 4/2020Nové normy pro strojní zařízení a související aspekty vydané v dubnu 2020. ČSN EN ISO 13854 Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla ČSN EN 1612 Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a ...

Normy ČSN pro plynová zařízení 4/2020

1.4.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Nové normy pro plynová zařízení a související aspekty vydané v dubnu 2020. ČSN EN 16125 Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejích uložení - Kapalná a plynná fáze LPG ČSN EN 17175 Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná ...

Normy ČSN pro plynová zařízení 3/2020

27.3.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro plynová zařízení 3/2020Nové normy pro plynová zařízení a související aspekty vydané v březnu 2020. ČSN EN 521+AC Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů ČSN EN IEC 60934 ed. 3 ...

Normy ČSN pro elektrická zařízení 3/2020

19.3.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro elektrická zařízení 3/2020Nové normy pro elektrická zařízení a související aspekty vydané v březnu 2020. ČSN EN 50041 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 42,5 x 80 - Rozměry a parametry Tento dokument platí pro určité polohové spínače s ...

Normy ČSN pro tlaková zařízení 3/2020

12.3.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Nové normy pro tlaková zařízení a související aspekty vydané v březnu 2020. ČSN EN 13611 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, návrh, ...

více článků
Nejčtenější

Výtahy: Prohlídky, kontroly, zkoušky a inspekce provozovaných výtahůGarance

28.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro udržení výtahu v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života musí být splněny následující minimální požadavky na prohlídky, kontroly zkoušky a inspekce. Podstatné pro bezpečný provoz výtahu je také používání výtahu jeho uživatelem podle…

Revizní technik elektrických zařízeníGarance

1.3.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související právní předpisy a dokumenty: Zákon č. 174/1968 Sb. , o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zejména ust. § 6a odst. 1 písm. d, § 6c odst. 1 písm. b, odst. 3, odst. 4. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 73/ ...

Výtahy: Charakteristika a rozděleníGarance

14.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výtahy jsou trvale instalovaná zdvihací zařízení pro dopravu osob a osob a nákladů, které obsluhují určené stanice a mají klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je vedena vodítky. Provoz výtahů je většinou přerušovaný, to znamená, že…

Tlaková zařízení: Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob k dopravě plynůGarance

3.9.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento předpis platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu kovových tlakových nádob k dopravě plynů s výpočtovým přetlakem větším než 0,07 MPa a pro zařízení související s tímto provozem a pro objekty a prostory, v nichž jsou tato…

Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cestyGarance

15.7.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty (ve shodě s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.) ZPRÁVA o revizi spalinové cesty Číslo zprávy: Datum vystavení zprávy: Datum provedení revize ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látky)

21.4.2020, On-line, Ing. Lenka Lišková

Látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC látky) jsou látky, které jsou díky svým vlastnostem jednou z nejpřísněji regulovaných skupin látek v rámci nařízení REACH.

Psychosociální rizika při práci v době "koronavirové"

21.4.2020, On-line, MUDr. Vladimíra Lipšová

Psychosociální rizika při práci vyplývají z charakteru práce, vztahů na pracovišti i mimo něj. Je prokázáno, že výskyt těchto rizik na pracovišti má dopad na psychické i fyzické zdraví zaměstnanců. To, zda a jak mohou být tato rizika ovlivněna současnou krizovou situací, jak tato rizika řídit a jaká preventivní opatření zavádět bude obsahem tohoto sdělení.

SVHC látky v předmětech a povinnosti výrobců předmětů

28.4.2020, On-line, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Vedle povinností stanovených nařízením REACH budou muset výrobci předmětů obsahujících tzv. SVHC látky ze seznamu (Kandidátský seznam) plnit od 5. ledna 2021 novou oznamovací povinnost - poskytovat předepsané informace o předmětech obsahujících SVHC látky uváděných na trh do nově zřizované databáze SCIP ECHA. Tato povinnost vyplývá ze směrnice 2008/98/ES o odpadech. Do českého právního řádu bude vnesena změnou chemického zákona, předloženou v současné době k projednání v Parlamentu ČR.

Poplatky za zdroje znečišťování po novele zákona o ochraně ovzduší

6.5.2020, On-line, Mgr. Ondřej Perlík

Pokud jste se stali provozovatelem zdroje znečišťování, který se řadí podle zákona č. 201/2012 Sb., do kategorie „vyjmenovaný“, neměl by Vás zaskočit fakt, že jste v případě překročení zákonem stanovené částky 50 tis Kč plátcem poplatku za znečišťování ovzduší.

Nový zákon o odpadech - základní změny zákona

12.5.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s se základními změnami odpadového zákona jako návaznost na právo EU, implementace do zákona o odpadech, vztah k ostatním zákonům (VUŽ, obaly, změnový zákon).

eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.9.2017 1.1.2022
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Jak používat eLhůtník